Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Offerte - Bestelling

 • De huur geschiedt enkel en alleen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.
 • De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Finne Fiesta of bij overhandiging van het materiaal in het magazijn van Finne Fiesta of op de overeengekomen plaats van levering.
 • Reservaties worden enkel aanvaard door schriftelijke bevestiging door Finne Fiesta.
 • Finne Fiesta is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 • De reservatiebon dient gecontroleerd te worden door de Klant op datum, aantallen, gekozen materialen, facturatie- en leveradres. Finne Fiesta kan bij levering/afhaling nooit verantwoordelijk gesteld worden voor fouten die volgen uit het niet controleren van de reservatiebon door de Klant.
 • In geval van annulering is de Klant een forfaitaire vergoeding van 30% verschuldigd van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van Finne Fiesta om hogere schade te bewijzen. Bij bestellingen onder de 50,00euro wordt er 5,00euro administratiekosten aangerekend.

Artikel 2: Online

 • De e-commerce webshop van Finne Fiesta biedt haar Klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online te reserveren.
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop.
 • Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
 • Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Finne Fiesta niet.
 • Finne Fiesta is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 • Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Artikel 3: Duur

 • Aanvang van de huur: De huur gaat in op het moment dat de Klant, of zijn aangestelde, de goederen in ontvangst neemt in de magazijnen van Finne Fiesta of de goederen door Finne Fiesta worden afgeleverd op de overeengekomen plaats.
 • De Klant die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan diegene die de Klant als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven.
 • Een huurperiode bestaat uit:
  • Specifiek voor Horecamaterialen
   • De huurperiode voor horeca bedraagt 3 dagen waaronder de levering en ophaling inbegrepen zitten. Standaard leveren wij een dag voor het event en komen alles ophalen de dag na het event.
  • Specifiek voor Springkastelen
   • De huurperiode voor springkastelen/attractie bedraagt de dag zelf.
   • Bij regenweer gratis annulering tot 24 uur (1 dag) voor de levering!
 • De huur eindigt op de overeengekomen datum, wanneer zij duidelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, zonder dat de huurder zich op een stilzwijgende verlenging kan beroepen. In alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van Finne Fiesta op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren.
 • Indien de Klant na verstrijking van de huurtermijn de goederen niet terugbezorgt, heeft Finne Fiesta het recht de goederen zelf terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder rechterlijke tussenkomst. Alle daaruit voortvloeiende kosten worden integraal doorgerekend aan de Klant, onverminderd het feit dat de huurprijs verschuldigd blijft tot de goederen terug in het magazijn van Finne Fiesta zijn.
 • Elke begonnen huurperiode geldt als een volledige huurperiode.

Artikel 4: Leveringstermijnen

 • Finne Fiesta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-juist of te laat leveren van de goederen. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding, noch tot annulering van de bestelling.

Artikel 5: Transport

 • Het transport gebeurt altijd voor rekening en onder volle verantwoordelijkheid van de Klant.
 • Indien het transport door Finne Fiesta gebeurt, wordt de Klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal Finne Fiesta ofwel de goederen ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant of de goederen terug meenemen naar zijn magazijn, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit laatste geval worden de extra transportkosten aangerekend aan de Klant.
 • De levering gebeurt gelijkvloers, aan de ingang voor zover deze makkelijk te bereiken is. Het terrein dient voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het leveren en ophalen van de goederen.
 • Bij leveren en ophalen is er een 1/4 uur wachttijd voorzien.
 • Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden bijkomende kosten aangerekend.
 • Bij de ophaling van de gehuurde goederen moeten deze toegankelijk zijn en klaar staan om ingeladen te worden.
 • Bij gebreke hieraan, verbindt de Klant zich om in aanvulling van de kosten van de handenarbeid een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 75,00euro.

Artikel 6: Levering

 • De enkele afhaling of in ontvangstneming zonder voorbehoud door de Klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van de verhuurde goederen.
 • Indien er gebreken of andere klachten zijn, dient de Klant dit onmiddellijk telefonisch of schriftelijk (mail) te melden aan Finne Fiesta. Gebruik van de goederen heft alle recht op klachten dienaangaande op.

Artikel 7: Huurprijs - Betalingsvoorwaarden

 • De aangegeven huurprijzen zijn geldig voor een huurperiode.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW (6% – 21%), transportkosten en verzekeringskosten.
 • Finne Fiesta behoudt zich te allen tijde het recht voor een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer te leveren.
 • Transportkosten worden berekend in functie van de afstand en zal berekend worden op de offerte en reservatiebon.
 • De facturen zijn binnen de 14 dagen betaalbaar op rekeningnummer
  IBAN: BE29 1430 8890 6564 of contant, tenzij anders overeengekomen.
 • Bij gebreke aan klacht per aangetekende brief binnen 10 dagen vanaf factuurdatum, wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de huurder.
 • Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, conform met de wetgeving 2013, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 50euro, en elke nieuw begonnen maand na de uiterlijke betalingsdatum wordt het totaal te betalen bedrag verhoogd met 10%.
 • Wanneer een “Aangetekend schrijven” plaats vind, zal de aanmaningskost doorgerekend worden met een vaste kost van 10euro per brief.
 • Alle kosten voortvloeiend uit het niet betalen van een factuur, zullen daarbovenop integraal voor de rekening van de Klant zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten, gerechtskosten, ….
 • Onverminderd het voorgaande behoudt Finne Fiesta zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 • Tevens worden alle andere openstaande factuurbedragen; onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden.
 • In geval van faillissement van de Klant wordt de vertegenwoordiger van de Klant rechtstreeks schuldenaar voor de betaling van de verschuldigde huurgelden, alsook voor het onmiddellijk terugbezorgen van het materiaal.

Artikel 8: Waarborg

 • De Klant is steeds verplicht een waarborgsom te betalen op vraag van Finne Fiesta.
 • Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot of betaling op de huur en geeft nooit recht op intresten.
 • Deze waarborg dient ten laatste bij in ontvangst name van het materiaal betaald te worden.
 • Bij niet-betaling van de waarborg heeft Finne Fiesta het recht het contract te verbreken en alle tot dan toe gemaakte kosten aan de Klant door te rekenen.
 • De waarborg wordt pas aan de Klant teruggegeven nadat de Klant al zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 9: Risico - Verzekering

 • De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. De Klant zal dit dan ook binnen de 24 uur aan Finne Fiesta meedelen en verbindt zich ertoe Finne Fiesta te vergoeden tegen nieuwwaarde.
 • Indien de Klant niet (tijdig) aan deze verwittigingsplicht voldoet en dit zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen of op enige andere wijze Finne Fiesta zou schaden, is de Klant voor deze schade aansprakelijk.
 • De Klant dient de goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en het transport.
 • Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de Klant.
 • Finne Fiesta is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Klant die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed.

Artikel 10: Gebruik

 • De Klant erkent dat Finne Fiesta hem voldoende heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde goed.
 • De Klant zal het goed als een goede huisvader gebruiken en volgens de gegeven richtlijnen.
 • Een verantwoordelijk persoon moet permanent toezicht houden bij de gehuurde springkastelen.
 • Finne Fiesta kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op-/afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.
 • Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de Klant daarvan onmiddellijk kennis te geven aan Finne Fiesta.
 • Indien de Klant vragen heeft over het gebruik van de goederen, dient de Klant telefonisch contact op te nemen met Finne Fiesta, waarna de Klant onmiddellijk zal bijgestaan worden met de nodige informatie.
 • De Klant mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks het gehuurde of het verkochte maar nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag de Klant het bij de verkoop of de overdracht van een handelszaak betrekken. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming mag het gehuurde materiaal niet buiten het Belgisch grondgebied gebracht worden.

Artikel 11: Voorwaarden Springkastelen

 • De kinderen mogen niet met schoenen of eten, noch met gevaarlijke voorwerpen op het toestel spelen.
 • Volwassen mogen enkel in geval van nood het toestel betreden.
 • De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand tegen water. Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is.
 • Het gebruik van dak of regenzeil garandeert niet dat het volledig droog zal blijven.
 • Het is verboden op de buitenwanden te klimmen.
 • BELANGRIJK : IN GEVAL VAN REGEN : HET TOESTEL OPGEBLAZEN LATEN. Indien het niet gepaard gaat met veel wind.
 • In geval van slechte weersomstandigheden o.a. regen, wind staat de huurder in voor het materiaal.
  Indien het springkasteel niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen: Torens en muren naar binnen plooien en dan het kasteel in twee plooien.
 • Bij rukwinden moet het kasteel afgelaten worden.

Artikel 12: Voorwaarden Horecamateriaal

 • Glazen enkel gebruikt voor dranken, dienen niet afgewassen te worden. Glazen die daarentegen voor dessert of enig ander gerecht werden gebruikt, dienen wel gespoeld te worden.
 • Porselein afspoelen onder koud water, etensresten verwijderen en terug in de juiste bakken plaatsen.
 • Bestek afspoelen onder koud water, etensresten verwijderen en terug in de juiste bakken plaatsen.
 • Het horecamateriaal zal door ons worden afgewassen.
 • Elk gehuurd goed dat niet wordt teruggegeven, zal gefactureerd worden aan zijn nieuwprijs.
 • De goederen blijven eigendom van Finne Fiesta.
 • De waarborg wordt pas aan de Klant teruggegeven nadat de Klant al zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 13: Teruggave

 • Het materiaal dient op de afgesproken datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij aanvang van de huur.
 • Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd, worden er extra
  kosten of reinigingskosten aangerekend. Borden, glazen en bestek dienen enkel gespoeld (niet afgewassen) te zijn.
 • Elk gehuurd goed dat niet wordt teruggegeven, zal gefactureerd worden aan zijn nieuwprijs vermeerderd met 15%.
 • De Klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen, evenals bij het nazicht van de teruggebrachte goederen teneinde de vaststellingen te verifiëren.
 • Indien het transport door Finne Fiesta of derden gebeurt, dan wordt het nazicht gedaan bij aankomst van het transport bij Finne Fiesta.
 • De Klant neemt hiertoe zelf het initiatief en dient zelf zijn schikkingen te treffen met het oog op het nazicht.
 • Zijn eventuele afwezigheid impliceert dat de Klant afstand doet van zijn recht; in dat geval zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten en/ of schade door Finne Fiesta bindend zijn.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 • Finne Fiesta behoudt te allen tijde het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faillissement van de Klant, zodat noch de Klant, noch derden eigenaar kunnen worden, uitgezonderd wanneer er door Finne Fiesta een verkoopfactuur wordt opgemaakt en deze factuur volledig werd betaald en Finne Fiesta heeft het recht op het materiaal een vermelding aan te brengen die duidelijk de identiteit van de eigenaar aanduidt.
 • Indien Finne Fiesta op welk ogenblik ook haar handelszaak in pand zou geven, aanvaardt de Klant het gehuurde materiaal onder zich te houden als derde-bewaarder.
 • De Klant zal de eigenaar van het gebouw of gebouwencomplex waar het gehuurde materiaal zich bevindt, ervan op de hoogte brengen dat het materiaal eigendom is van Finne Fiesta en dus geen deel kan uitmaken van het in artikel 20,11 Hypotheekwet bedoelde voorrecht. De kennisgeving moet op dezelfde wijze worden gedaan aan elke hypothecaire of pandhoudende schuldeiser.
 • De Klant zal Finne Fiesta onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere vordering die het materiaal als voorwerp heeft, ingeleid door derden d.m.v. zelfs bewarend beslag, hetzij anderszins.
 • Tevens zal de Klant de instrumenterende gerechtsdeurwaarder of andere derden in kennis stellen van de onderhavige overeenkomst en alle elementen die het gehuurde goed identificeren.

Artikel 15: Exoneratie (Aantasting geldigheid - niet-verzaking)

 • Finne Fiesta zal niet instaan voor schade of enig ander gevolg van gebreken in het gehuurde goed.
 • Finne Fiesta draagt aan de Klant, die dit aanvaardt, alle rechten en vorderingen over die Finne Fiesta zou kunnen laten gelden wegens of met betrekking tot het materiaal overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en Finne Fiesta; aldus beschikt de Klant over een rechtstreekse vordering tegenover de derde en is de Klant als enige verantwoordelijk voor de vervulling van de formaliteiten die deze overdracht tegenwerpelijk maken aan derden.
 • Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 • Het nalaten op gelijk welk moment door Finne Fiesta om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Privacy Policy

 • Finne Fiesta, behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).
 • Die gegevens kunnen zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met Finne Fiesta zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die de Klant gepersonaliseerde aanbiedingen wensen te versturen of op de hoogte te houden van promoties.
 • Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de Klantendienst van Finne Fiesta.

Artikel 17: Ontbinding

 • Finne Fiesta behoudt zich het recht voor om bij ernstige tekortkoming de huurovereenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich ook mogen bevinden.
 • Ingeval van ontbinding van de huurovereenkomst ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz., is de huurder tenminste verplicht de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan de huur van een maand, onverminderd het recht van Finne Fiesta om hogere schade te bewijzen en zijn alle vorderingen opeisbaar.
 • Bij insolventie van de Klant zullen alle bestaande wederzijdse vorderingen en schulden die al dan niet reeds opeisbaar zijn, automatisch en van rechtswege worden gecompenseerd.

Artikel 18: Geschillen

 • Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van onderhavige overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Finne Fiesta, zijnde Antwerpen en vredegerecht Heist-op-den-Berg, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Klant, wanneer het een consument betreft, om Finne Fiesta te dagvaarden voor de hoven en rechtbanken van het arrondissement van zijn woonplaats.
 • De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Kwaliteit

Bij ons kiest u uit een zorgvuldig gekozen assortiment van kwaliteitsartikelen.

Tevredenheid

Bij ons staat uw tevredenheid centraal. 100% tevreden klanten is waarvoor wij gaan

Snelle levering

Wij staan garant voor een correcte levering. Uw bestelling, steeds tijdig geleverd.

Expertise

Onze experts staan steeds klaar met advies of om op al uw vragen te beantwoorden